Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Štatistické sčítanie SR a ČR 2021

Stiahnuť vo formáte PDF na tejto linke...

 

Drahý priateľ,

 

rok 2021 je pre celú medzinárodnú Cirkev Essénsko-Kresťanskú (ďalej iba „CEK“ alebo „Cirkev“) rokom 50-teho výročia existencie tohto interreligiózneho spoločenstva, snažiaceho sa od svojho samotného zrodu o dosiahnutie jednoty všetkých ľudí, ktorí sa zamýšľajú nad tým, ako žiť - úprimne a pravdivo - v harmónii svetského a spirituálneho sveta, teda ako žiť v súlade so zámermi Stvoriteľa.

 

Hodnoty šíriace sa prostredníctvom pôsobenia CEK v 16 krajinách troch kontinentov, možno zhrnúť do troch základných  viet

  • Pozývať všetkých ľudí spoznať Boha ako milujúceho Otca a pocítiť jeho lásku
  • Snažiť sa posilňovať mier medzi ľuďmi vo svete
  • Približovať ľuďom vedomie Bohom im danej slobody a s ňou spojených možností

Rok 2021 však poskytne pre nás Essénov, pre našu Cirkev, pre všetky jej spoločenstvá,  ale aj pre všetkých tých ľudí, ktorí sympatizujú s hodnotami našej Cirkvi, významnú príležitosť zapísať CEK na mapu cirkví, pôsobiacich v priestore Slovenska a Čiech, a to prostredníctvom projektu SODB2021 (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021) a v ČR pod názvom Sčítáni 2021 (Sčítání lidu, domů a bytů 2021), ktoré bude vykonané národnými štatistickými autoritami vo všetkých krajinách EU, teda aj v SR a v ČR.

 

Toto sčítanie bude povinné pre každého občana, ktorý má na území krajiny trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, a to bez rozdielu veku.  Sčítanie prebehne v nasledujúcich termínoch:


1. V Slovenskej republike od 15. 2. do 31.3. 2021 (sčítanie bude výhradne elektronické)


2. V Českej republike od 27. 3. do 9. 4. 2021 (elektronické sčítanie cez internet) a 17. 4. do 11. 5. 2021 (cez tlačený formulár pre tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nesčítajú elektronicky)


Súčasťou sčítacieho formulára je aj otázka na vierovyznanie občana.

 

Ponúknuté Ti budú dve možnosti, a to „S vierovyznaním“ alebo „Bez vierovyznania“. Ak zvolíš možnosť „S vierovyznaním“, dostaneš možnosť vybrať si z ponúknutého zoznamu príslušnosť k jednej - zo štátom registrovaných - cirkví alebo môžete zvoliť „Iné“. Po zvolení možnosti „Iné“ Ti systém ponúkne textové pole,  teda rámik alebo riadok, do ktorého budeš mať možnosť zadať text s informáciou, ktoré vierovyznanie vyznávaš.

 

A toto je práve tá príležitosť vpísať text indikujúci Tvoju blízkosť/sympatie k Essénom všeobecne alebo k našej CEK a to tak, že do ponúknutého textového poľa zapíšeš nasledovný text „CEK“ alebo „Esséni“ alebo „essénska“.

 

Pýtaš sa, prečo je také dôležité pre CEK objaviť sa vo výsledkoch štatistického sčítania?

 

Odpoveď je pomerne jednoduchá. CEK pôsobí na Slovensku a v Čechách od roku 2010. Keďže posledné sčítanie obyvateľov prebehlo v EU v roku 2011, nebolo možné ani uvažovať – po jednom roku pôsobenia Cirkvi - o zmapovaní veľkosti spoločenstiev CEK v našich krajinách. Teraz máme jedinečnú možnosť zmapovať veľkosť našich spoločenstiev po 10  rokoch pôsobenia.  Je to možnosť urobiť akúsi „fotografiu nášho početného stavu“. Ďalšiu takúto príležitosť dostaneme znovu až za 10 rokov.

 

Informáciu o sčítaní Ti posielam s predstihom, aby si mal možnosť túto príležitosť diskutovať vo svojom spoločenstve. Cieľom tejto informačnej kampane je rozšíriť informáciu o možnosti zvoliť si CEK alebo essénske všeobecné spoločenstvo ako svoje vierovyznanie každému členovi Tvojej komunity, rodiny, priateľom a známym tak, aby sme prostredníctvom Sčítania dostali pravdivú štatistickú informáciu o veľkosti dosahu hodnôt, ktoré CEK podporuje a šíri.

 

Dôležité: Zvolením si možnosti „essénskeho“ vierovyznania v projekte Sčítania 2021, sa nikto nestane členom CEK a v prípade, že je -  alebo sa cíti – členom niektorej inej cirkvi, zvolením tejto možnosti zo svojej materskej cirkvi alebo spoločenstva nevystupuje a nevznikajú mu/jej žiadne záväzky voči CEK, alebo voči akejkoľvek jej časti alebo jej hodnostárovi, alebo voči inej časti všeobecného essénskeho spoločenstva pôsobiaceho v SR alebo v ČR.

 

Výsledky štatistického sčítania v SR a v ČR ani nemajú vplyv na to, či je Cirkev CEK registrovanou cirkvou, teda štátom uznanou cirkvou.


Poznámka: V súčasnosti je CEK v procese získavania štatútu registrovanej cirkvi v ČR.  Za daných legislatívnych okolností však tento štatút nie je možné získať v SR, keďže členmi Cirkvi sú iba vysvätení hodnostári a legislatívou vyžadovaný počet členov Cirkvi v SR pre registráciu je 50.000 členov. Tento parameter dokonca nespĺňajú v SR ani niektoré z už registrovaných cirkví.


Údaje zo Sčítania nám teda dajú informáciu o veľkosti skupiny, ktorá naše hodnoty pozná, stotožňuje sa s nimi a to bez akejkoľvek námahy a nákladov, keďže účasť na Sčítaní je povinná pre každého občana nezávisle na tom, či a akú možnosť sa rozhodne zvoliť  si v otázke svojho vierovyznania.

 

Pevne verím, že som dokázal – aj keď som sa snažil byť čo najstručnejší – popísať dostatočne súvislosti, prečo je projekt Sčítania pre naše spoločenstvá v SR a v ČR tak dôležitý.

 

Patrí Ti rozhodne vďaka za čas, ktorý si tomuto listu venoval a tiež za Tvoju vôľu podieľať sa na podpore našich spoločenstiev cestou popísanej účasti na Sčítaní 2021.

 

Vďaka tiež patrí všetkým, ktorí pochopia, že šírenie myšlienok mieru medzi náboženstvami a spirituálnymi spoločenstvami je jednou z ciest, ako zabezpečiť pokoj a mier na Zemi pre nás a pre naše deti. Vyjadrenie takéhoto postoja je totiž možné aj v projekte Sčítania 2021.

 

Tak nám Pán Boh pomáhaj.

 

Bratislava, 24.december 2020, v prvý deň nového cirkevného roku

 

 


Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko